Make48 LLC

1313 Atlantic St
North Kansas City, MO 64116

(816) 226-8385